Sök

Din anställning

Som nyanställd har du säkert frågor om din nya medarbetare. Här hoppas vi att du ska få svar på några av dina funderingar. Mer information finns på Medarbetarwebben och på din arbetsplats.

Vad ingår i mitt anställningsavtal?

I anställningsavtalet anges din lön och vilka dina främsta arbetsuppgifter är. Förutom det som står i avtalet ingår det i din roll att följa schema och raster, vikariera, byta schema eller pass för att täcka verksamhetens behov samt arbeta mer- och övertid eller jour och beredskap om arbetet kräver det. Det hör också till att medverka i utbildningar, hjälpa till med att introducera nya kollegor och följa kommunens policyer och regler.

Hur sätts min lön?

Hos oss gäller individuell lönesättning, det innebär att du själv har möjlighet att påverka din lön. Den lön du erbjuds vid din anställning sätts utifrån uppdrag, utbildning och arbetslivserfarenhet. Varje år har du sedan ett bedömningssamtal med din chef där ni diskuterar uppnådda mål, resultat och hur det du har presterat påverkar din löneutveckling.

När får jag min lön?

Utbetalningsdag för lön är den 27:e varje månad. Om den 27:e inträffar en lördag eller söndag får du lön fredagen innan. Inför jul är utbetalningsdag den 23 december.

Vad är sekretess och tystnadsplikt?

Alla kommunens medarbetare omfattas av lagen om offentlighet och sekretess. Grundregeln i offentlig verksamhet är att allmänna handlingar är offentliga, men om en allmän handling innehåller sekretesskyddade uppgifter får du varken i tal eller skrift föra vidare informationen.

När du skriver på ditt anställningsavtal förbinder du dig också att följa de bestämmelser som gäller inom ditt arbetsområde, vilket kan innebära att du har tystnadsplikt. Tystnadsplikt betyder att du inte får berätta för någon om något av det du får veta inom ramen för din anställning, det vill säga sådant som rör en enskild person eller dennes personliga förhållanden. Tystnadsplikten gäller både skriftlig och muntlig information, den gäller även under fritiden och efter avslutad anställning.

Hur jobbar kommunen med arbetsmiljö?

Vi vill erbjuda dig en bra arbetsmiljö där du kan trivas och känna dig trygg på jobbet, därför ser vi löpande över vår fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Vi arbetar aktivt med att minska och förebygga arbetsrelaterad ohälsa genom att undersöka, bedöma, åtgärda och följa upp risker. Ditt ansvar som medarbetare är förstås att bidra till ett gott samarbete på arbetsplatsen och följa de säkerhetsregler och rutiner som finns.

Vad görs för jämställdhet och mångfald på jobbet?

Alla ska behandlas lika på sin arbetsplats - oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. På våra arbetsplatser ska ingen utsättas för kränkande särbehandling, mobbning eller trakasserier. Vi arbetar med olika aktiva åtgärder inom jämställdhet och mångfald för att främja allas lika rättigheter och möjligheter. Detta gör vi bland annat genom att utbilda chefer och skyddsombud och ge olika typer av stöd till våra verksamheter.

Finns former för samverkan?

Som anställd inom Varbergs kommun har du möjlighet till medbestämmande och inflytande enligt det samverkansavtal som finns mellan oss som arbetsgivare och de fackliga organisationerna. Samverkan kan också ske genom att du pratar direkt med din chef, exempelvis vid medarbetarsamtal. Varje verksamhet har även regelbundna möten som kallas arbetsplatsträffar. Samverkan sker också mellan din chef och de fackliga representanterna. Din delaktighet i samverkan är viktig både för din och verksamhetens utveckling.

ikon

Kontakta oss

Personalkontoret

Självservice & blanketter