EU-val 2024: Information till politiska partier

Här samlar vi information riktad till politiska partier som deltar i valet till Europaparlamentet 2024.

Distribution av namnvalsedlar

Varbergs kommun erbjuder samordnad distribution av namnvalsedlar Under EU-valet 2024. För mer information om rutiner och regelverk, se riktlinjen nedan.

Riktlinjer distribution av namnvalsedlar val till Europaparlamentet 2024.pdf Pdf, 707.2 kB.

Kampanj på offentlig plats

Det finns en hel del som politiska partier behöver hålla reda på när det gäller kampanjarbete i Varbergs kommun. Regelverket utgår ifrån i Varbergs kommuns lokala ordningsföreskrifter.

Lokala ordningsföreskrifter.pdf Pdf, 2.2 MB.

Ingen kampanj vid röstmottagningsställe

Observera att det enligt lag inte får förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill.

Kampanj under torgdagar

Under onsdagar och lördagar bedrivs torghandel på Varbergs torg. Om ett parti önskar sätta upp ett tält på Torggatan i samband med torgdag ska det ske i enlighet med riktlinjen för torghandel Pdf, 119.9 kB.. Observera att högtalarutrustning inte får användas.

Använd e-tjänsten Boka torgplats på Varbergs torg Länk till annan webbplats..

Medverkan under torgdagar kräver inget polistillstånd.

Affischering

För att affischera behövs polistillstånd. Varje parti söker separata tillstånd för affischering hos Polisen. Offentlig plats, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Reglerna kring tillfällig affischering och skyltning styrs av Riktlinjer för tillfällig affischering och skyltning på offentlig plats i Varbergs centralort.pdf. Pdf, 93.5 kB. Därutöver finns ett antal tillfälliga avsteg som enbart gäller vid val.

Tidsperiod och kostnad
Affischering inför valet tillåts fyra veckor innan valdagen, alltså från 10 maj till 11 juni, inklusive upp- och nermontering.

Kostnaden från Varbergs kommun för att få affischera på samtliga platser, i centrum och serviceorterna, under ovanstående period är 860 kr. Polisen tar ut en avgift för tillståndsansökan om 870 kr.

Tillåtna platser
Det finns sex tillåtna affischeringsplatser i Varbergs innerstad enligt gällande riktlinje. I samband med valet är det tillfälligt tillåtet att affischera på att antal platser på kommunens serviceorter.

Karta över affischeringsplatser Varbergs centralort.pdf. Pdf, 354.9 kB.

Karta och villkor för affischeringsplatser i serviceorter.pdf Pdf, 1.6 MB.

Kom ihåg att:

  • En affisch per parti och plats gäller.
  • Affischen får inte vara högre än 1,5 meter.
  • Skyltarna får inte skymma varandra.
  • Ni kan med fördel samordna er affischering med andra politiska partier.
  • Ingen affischering får förekomma på annan offentlig plats eller plats som vetter mot offentlig plats i kommunen enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter.

Affischering utmed allmänna vägar
Länsstyrelsen har beslutat att tillåta valaffischering utmed allmänna vägar inom Hallands län från och med den 12 maj 2024 till och med den 16 juni 2024.

För regler kring placering, storlek och avstånd se Länsstyrelsens beslut: Tillstånd att inom Hallands län sätta upp valaffischer inför val till Europaparlamentet den 9 juni 2024 Pdf, 201.7 kB.

Valbodar

Politiska partier kan sätta upp valbodar på Varbergs torg i samband med valet. För att göra det krävs polistillstånd. Varje parti söker separata tillstånd för sin valbod. Offentlig plats, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Tidsperiod och kostnad
Valbodar (en plats är 3 x 3 meter) får ställas upp från och med 10 maj till och med 11 juni inklusive etablering och borttagning. Varje parti får själva hitta sin lösning för valbod i form av mindre byggnad, tält, fordon eller annan lösning.

Varbergs kommun tar ut en kostnad om 860 kr per påbörjad vecka. Polisen tar ut en avgift för tillståndsansökan om 870 kr.

Om elanslutning krävs ska Varberg Energi kontaktas för användning och kostnad av el, telefon 0340-62 88 00.

Placering av valbod
Det finns tio valbodsplatser i Brunnsparken: Karta placering av valbod i Brunnsparken.pdf Pdf, 159 kB.

Varje plats är 3 x 3 meter. Om beachflaggor eller gatupratare ska användas, ska dessa ställas i samma yta som platsen för valbod. Ett mindre bord får användas utanför valboden. Detta bord ska placeras intill valboden och ska vara bemannad och under uppsikt.

Partierna skickar in sitt önskemål om placering av valbod till offentligplats@varberg.se senast 1 maj. Ange 1:a, 2:a och 3:e val av plats. Om flera partier önskar samma plats avgörs placeringen med hjälp av lottning.

Valtal, torgmöten och liknande

För att arrangera valtal eller torgmöten behövs polistillstånd för allmän sammankomst. Varje parti söker separata tillstånd sitt/sina valtal. Anordna arrangemang, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Partier som väljer att anordna valtal med högtalare har på eget ansvar att komma överens sinsemellan om vilka tider och platser som ska användas.

Det finns tre lämpliga platser välja mellan:

  • Korsning Torggatan - Drottninggatan
  • Korsning Torggatan - Kungsgatan
  • Brunnsparken Scen

Karta platser valtal.pdf Pdf, 165.1 kB.

Kostnad
Varbergs kommun debiterar ingen avgift för valtal enligt gällande taxa. Polisen tar ut en avgift för tillståndsansökan, kostanden är 320 kr.

Kontakt

Vid frågor om affischering, valbodar och valtal mejla till offentligplats@varberg.se.

Vid frågor om distribution av namnvalsedlar, mejla Valkansliet, val@varberg.se.

Vid frågor rörande säkerhet i samband med valarbete och under valdagen, kontakta Polisen, telefon 114 14.

Publicerad den:

Senast Ändrad: