Sök

Dataskyddsförordningen, GDPR

Här kan du läsa om dataskyddsförordningen (GDPR), hur den ska tillämpas och vilka rättigheter den enskilde har enligt förordningen.

Vad är personuppgifter?

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet.

Exempel på sådan information är namn, personnummer, fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder och ljudupptagningar som behandlas digitalt kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.

Vad är behandling av personuppgifter?

Enligt dataskyddsförordningen är behandling ett brett begrepp som omfattar i stort sett allt som kommunen gör med dina personuppgifter.

Några exempel på vad som kan räknas som behandling av personuppgifter är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vilken typ av personuppgifter hanterar kommunen?

Vanligt förekommande personuppgifter är namn, adress, kontaktuppgifter och personnummer. Inom respektive nämnds verksamhet kan ytterligare personuppgifter hanteras och varje nämnd ska informera om detta när behandlingen tillämpas.

Vi behandlar både uppgifter som du själv lämnar och uppgifter som vi får från andra för att kunna handlägga de ärenden vi är skyldiga att hantera enligt lag.

Vad gör kommunen med dina personuppgifter?

Varbergs kommun behandlar personuppgifter inom varje nämnds verksamhetsområden baserat på minst en av de rättsliga grunderna: uppgift av allmänt intresse, rättslig förpliktelse och myndighetsutövning men även baserat på avtal eller samtycke.

Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig, och kan därefter att komma att bevaras för arkivändamål enligt arkivlagen. För mer information om gallring och bevarande, se respektive nämnds dokumenthanteringsplan.

Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller vilket innebär att dina personuppgifter kan komma att begäras ut som allmän handling enligt Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets – och sekretesslagen. Observera att sekretessprövning alltid genomförs för att säkerställa att känsliga uppgifter inte sprids till obehöriga.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är i huvudsak endast direkt tillgängliga för de som har behov av dem för att kunna utföra förpliktelser gentemot dig.

Vem är ansvarig för behandlingen av personuppgifter?

I en kommun är det respektive nämnd som är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker inom respektive nämnds ansvarsområde.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

  • Du har rätt att begära ett registerutdrag över hur en nämnd behandlar dina personuppgifter.
  • Du har rätt att begära en rättelse hos en nämnd om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga.
  • Du har rätt att begära en radering av personuppgifter hos en nämnd. Notera att en nämnd via lagar och förordningar många gånger har en skyldighet att spara informationen om dig varför information sällan kan raderas.
  • Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas hos en nämnd.
  • Du har under vissa omständigheter även rätt att begära en flytt av information (dataportabilitet) samt att göra invändningar mot den behandling av dina uppgifter som Varbergs kommun utför med stöd av allmänt intresse eller myndighetsutövning.

Kontaktuppgifter till respektive nämnd

Anmälan av överträdelse (klagomål)

Om du anser att dina uppgifter behandlas i strid med gällande regelverk eller svenska lagar bör du i första hand kontakta den personuppgiftsansvariga nämnden.

Om du anser att någon nämnd har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande dataskyddsreglering kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats. med klagomål.

ikon

Kontakta oss

Dataskyddsombud

Karin Malmsten

0300-83 40 66

dataskyddsombud@varberg.se

Självservice & blanketter