Sök

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Här kan du läsa om dina rättigheter kring överklagan av beslut och hur du går till väga. Här finns också information om vad du kan göra om ditt ärende har dragit ut på tiden.

Så överklagar du

Det finns två olika typer av överklaganden som prövas i domstol. Förvaltningsbesvär gäller i regel beslut som påverkar dig personligen medan laglighetsprövning ofta gäller mer allmänna beslut som kommunen har fattat.

Överklaga beslut som rör dig personligen (förvaltningsbesvär)

Om du har du fått avslag på en ansökan, till exempel om bygglov eller socialbidrag, kan du överklaga beslutet du det genom så kallat förvaltningsbesvär. Du har tre veckor på dig att överklaga från det att du delgivits beslutet.

Beslut som rör dig själv (förvaltningsbesvär) Länk till annan webbplats.

Begära laglighetsprövning (kommunalbesvär)

Du kan begära laglighetsprövning om du anser att kommunfullmäktige eller en nämnd har fattat ett felaktigt beslut. För att kunna göra det måste vara folkbokförd i kommunen, äga fast egendom här eller betala kommunalskatt till Varbergs kommun. Din överklagan ska vara hos förvaltningsrätten inom tre veckor från det att protokollet med beslutet publicerades på kommunens digitala anslagstavla Länk till annan webbplats..

Överklaga beslut genom att begära laglighetsprövning (kommunalbesvär) Länk till annan webbplats.

Begära att ett ärende avgörs (väcka dröjsmålstalan)

Ibland kan det dröja innan ett ärende avgörs. Om det har gått mer än sex månader sedan ditt ärende inleddes kan du begära att ärendet avgörs. I juridiska termer kallas det för att väcka dröjsmålstalan.

Förutsättningar för begäran om avgörande:

  • Ärendet har inletts av enskild part (juridisk eller fysisk) exempelvis en privatperson eller ett företag.
  • Det har gått mer än sex månader sedan ärendet inleddes.
  • Du är part i ärendet (i ärenden med flera parter, kan varje part göra en begäran var).

Begäran ska göras skriftligen och skickas till ansvarig nämnd. Begäran kan endast göras en gång under handläggningen av ett och samma ärende.

Kom ihåg att uppge ditt namn och kontaktuppgifter samt vilket ärende det gäller. För kontaktinformation, se sidan om aktuell nämnd: Nämnder | Varbergs kommun Länk till annan webbplats..

När din begäran är inskickad

När din begäran om att avgöra ärendet kommit in ska nämnden hantera den inom fyra veckor. Tiden räknas från den dag då begäran kom in. Nämnden kan antingen avgöra ärendet eller avslå din begäran. Ett avslag kan överklagas till domstol eller berörd förvaltningsmyndighet.

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

Självservice & blanketter