Sök

Förorenat hav

Landskapsbild på hav och stenar

Varbergs kommun arbetar på olika sätt för att minska utsläpp av föroreningar till havet.

Inre Farehammarsviken

Under 2020-2021 genomförde Vivab en förstudie om läkemedelsrening vid Getteröverket. Studien visade att föroreningar som PFOS/PFAS (högfluorerade ämnen), fenoler och hormonstörande ämnen kan komma från andra källor än reningsverket och samlas upp och transporteras via Lassabackadiket ut i Inre Farehammarsviken.

Det finns en risk för negativ påverkan i vattenmiljön med dessa ämnen men det krävs mer provtagningar och studier för att avgöra närmare vilken miljöpåverkan de har.

Vi vet sedan tidigare att det finns föroreningar i marken efter industrier och en gammal deponi i området norr om stationen och öster om Birger Svenssons väg i Varbergs centrum. Föroreningar kan också spridas med dagvattnet från våra industriområden öster om centrum.

Åtgärder för att minska föroreningar

Vi arbetar med flera åtgärder i området där dagvatten och lakvatten från Lassabackadeponin rinner ut i havet. Vi behöver också utreda om det behövs fler åtgärder i området för att minska utsläppen av föroreningarna.

  • Sluttäckningen av Lassabackadeponin är omfattande projekt i samarbete med Trafikverket. Den gamla deponin sluttäcks för att förhindra att regnvatten tränger ner i soporna och sedan tar med sig föroreningar ut i havet.
    Lassabackadeponin blir Fågelbacka
  • ”Uppströmsprojektet”, som görs tillsammans med Vivab, studerar vilka källor uppströms Lassabackadiket/Jyskdiket som ger upphov till föroreningar.
  • Projekt på Räddningsstationen utifrån PFOS/PFAS, ett ämne som finns i brandsläckningsmedel.

Hur gör jag om jag vill åtgärda en förorening?

Vid sanering av föroreningar i mark, vatten, byggnad eller sediment ska du göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen om en så kallad avhjälpandeåtgärd.

Om du är osäker på om den åtgärd du ska genomföra omfattas av anmälningsplikt kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för vägledning.

ikon

Kontakta oss

Kommunekolog

Varberg direkt: 0340 - 880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter