Sök

Översvämningar

Både kommun, vatten- och avloppsbolag och fastighetsägare behöver kunna hantera konsekvenser av en höjd havsvattennivå och ökade skyfall, som båda kan inträffa till följd av ett förändrat klimat.

Det är svårt att förutsäga var och när kortvariga och kraftiga skyfall kommer att inträffa.

Konsekvenserna av ett skyfall beror bland annat på var regnen faller och vilken utbredning regnet har. Hur området som drabbas är bebyggt och vart vattnet kan ta vägen påverkar vilka konsekvenserna blir.

Konsekvenserna blir större om det händer i staden och risken blir mer påtaglig för så kallade instängda områden där det inte finns någon naturlig väg ut för vattnet. Ökad urbanisering, med ökande andel hårda ytor som till exempel asfalt, förändrar vattenbalansen i staden.

Minimera risker för översvämning

Kommunen ansvarar för planläggning av bebyggelse och arbetar för att minimera riskerna för översvämning både till följd av skyfall och höjd havsvattennivå.

Många aktörer påverkar avrinning av vatten men ingen har egen rådighet. Såväl statliga som kommunala förvaltningar måste samverka både med varandra och med fastighetsägare, samfällighetsföreningar och markavvattningsföretag.

Ansvar vid skyfall och översvämning

Att ta hand om vatten vid extrema regn är ett gemensamt ansvar för alla. Rent juridiskt är ansvaret uppdelat på kommunen, fastighetsägare och det kommunala bolaget Vivab. Här nedanför ser du vem som ansvarar för vad.

Varbergs kommun

Kommunen ansvarar bland annat för:

  • den lokala krisberedskapen
  • att det finns fungerande vatten- och avloppsanläggningar, energi- och avfallshantering och annan teknisk infrastruktur, skolor, vård och omsorg samt skog och naturmiljö
  • egna fastigheter som kan påverkas vid översvämning
  • samhällsutvecklingen inom fysisk planering, till exempel i översiktsplanering, detaljplanering samt vid bygglov.

Kommunen har ansvar för stadsplanering och för att ta hänsyn till översvämningsrisker i den. Gator, parker och planteringar – mycket av det som syns ovan jord är kommunens ansvar. Men allmän mark utgör bara en del av stadens yta. Resten är kvartersmark, alltså mark som är bebyggd med hus, skolor, butiker och annat. Där har fastighetsägarna istället ansvaret.

Fastighetsägare

Som fastighetsägare har du ansvar över ledningar och egna vatten- och avloppsinstallationer inom din fastighet. Med fastighet menas hela tomten, inte bara byggnader. Detta gäller också anordningar för skydd mot inträngande avloppsvatten, till exempel bakvattenstopp av olika slag. Ansvaret gäller från anslutningspunkten i gatan som brukar ligga ungefär en halv meter utanför tomtgränsen. Du har ansvar för att vidta förebyggande åtgärder och skydda din fastighet för att i möjligaste mån skydda fastigheten mot översvämningar.

Du har som fastighetsägare också ansvarar du för att avvattna din tomt. Det innebär att ta hand om vattnet som faller på din fastighet och leda det till din anslutningspunkt (om du bor inom verksamhetsområdet för dagvatten, det kan du se på vår karta).

Översvämning (vivab.se) Länk till annan webbplats.

Vivab

Vivab ansvarar för det allmänna ledningsnätet, det vill säga ledningarna utanför fastigheten. Detta ska vara byggt så att det klarar av att ta emot normala regn. Det finns nationella kriterier för hur ledningar och rör ska vara dimensionerade och dessa ska Vivab följa. Vivab ska också se till att alla ledningar är väl underhållna. Vid stora regn och skyfall som leder till översvämningar och skador utreder Vivab alltid ansvarsfrågan i varje ärende som anmäls.

Vatten och avlopp | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

Översvämningsutredning

En översvämningsutredning har tagits fram för Varbergs kommun som beskriver konsekvenser av en höjd havsvattennivå och ökade skyfall, som båda kan inträffa till följd av ett förändrat klimat. Utredningen omfattar följande händelser:

  • Skyfall vid 100-årsregn
  • Höjd medelhavsvattennivå - 60 cm - cirka år 2100
  • Extremväder vid havet - där havet kan trycka på - 200-årshändelser

Utredningen visar lågpunkter, var vatten kommer att bli stående och vilka djup det kan bli vid ett skyfall. Rapporten visar också vilka områden som blir påverkade av höjd havsvattennivå och extremhändelser.

Hur sannolika är de olika scenarierna i utredningen?

I utredningen används begreppet återkomsttid. Begreppet beskriver förenklat hur pass vanlig eller ovanlig en händelse är. Det kan gälla till exempel tillfällen med höga vattenflöden och kraftig nederbörd och räknas fram med statistiska metoder baserade på historiska mätdata.

Ett scenario, exempelvis ”200-årshögvatten 2070”, avser en situation som med en viss sannolikhet kommer att inträffa inom ett bestämt antal år, utifrån ett antagande om vilken medelhavsnivå som havet har då. Det är inte säkert att denna situation inträffar, men den kan å andra sidan inträffa redan idag.

Vad visar kartorna i utredningen?

I utredningen kan du se vilka områden som löper större risk att översvämmas vid skyfall och hög havsnivå och vilka vägar som vattnet sannolikt tar.

Utredningen visar att flera kustavsnitt i kommunen riskerar att översvämmas vid högvattenhändelser om cirka 50 år. Med stigande havsnivåer ökar ytan av de områden som berörs och antal byggnader som riskerar att översvämmas ökar betydligt fram till år 2150. Ett riskområde är centrala Varberg med kajområdet, hamnverksamhet och vägar samt Getterön. Andra riskområden är Viskans mynning, Bua och kustorterna Apelviken och Träslövsläge. Förutom risk för översvämning av befintlig strandnära bebyggelse finns även risk för ökad stranderosion.

Utredningen visar lågpunkter, där vatten kan bli stående vid ett skyfall och hur djupa dessa vattenansamlingar kan bli. Flera kommunala verksamheter, vägar och privata fastigheter ligger i riskzonen.

Översiktsplan

Översvämningsutredningen är ett viktigt underlag för den nya översiktsplanen. Kommunen ska i översiktsplanen redovisa risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra.

Vårt framtida Varberg - ny översiktsplan

Översvämningsutredningen i sin helhet

Översvämningsutredningen är en offentlig handling som banker, försäkringsbolag och privata fastighetsägare kan ta del av.

Översvämningsrisker till följd av ett förändrat klimat Pdf, 12 MB.

ikon

Kontakta oss

Samhällsutvecklingskontoret

Självservice & blanketter