Sök

Kungörelse - Ändring av eldningsförbud i Varbergs kommun 13 augusti

Kommunstyrelsen beslutar med stöd av 2 kap. 7§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att föreskriva om förbud mot eldning utomhus.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar med stöd av 2 kap. 7§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
att föreskriva om förbud mot eldning utomhus.
1. Förbudet omfattar all form av eldning med öppen låga utomhus (oavsett typ av bränsle) och på alla platser. Grillning i upphöjd grill är tillåtet:
· på tomtmark.
· i yrkesmässig matlagning inom fast eller tillfälligt restaurangområde på icke brännbart underlag.

2. Tidigare beslut som gällde från den 26 juli 2018 om totalt eldningsförbud upphör således att gälla i och med detta beslut.

3. Denna föreskrift träder i kraft 2018-08-13 klockan 12.00 och gäller tills beslutet upphävs. Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Hallands län inom tre veckor från det att beslutet kungjorts.

Beskrivning av ärendet

Förtydligande av förbudet

Beslutet innebär att det till exempel inte är tillåtet att:
• använda engångsgrill.
• använda stormkök oavsett typ av bränsle.
• göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser).
• använda pyrotekniska artiklar utomhus.

Det är tillåtet att grilla på tomtmark med en upphöjd grill. Med tomtmark avses en trädgårdstomt alternativt campingtomt med kortklippt gräs, och med behörigt avstånd till skog.

Vid all grillning ska:
• grillen vara upphöjd från marken så att inte strålningsvärmen från elden antänder marken under.
• släckutrustning finnas till hands.

Kommunen beslutade den 26 juli 2018 att meddela föreskrift om totalt eldningsförbud. Föreskriften beslutades gälla tills vidare.

Sedan föreskriften meddelades har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) omprövat och ändrat sina rekommendationer om eldningsförbud, utifrån att brandriskprognosen i landet nu visar på stora lokala och regionala variationer. Räddningstjänsten Väst konstaterar att brandriskprognosen för kommunen kommande vecka sammantaget är lägre än tidigare veckors extrema värden. Med hänsyn härtill samt efter utvärdering av rådande totala eldningsförbud gör kommunen i samverkan med räddningstjänsten bedömningen att det är befogat att mildra eldningsförbudet i kommunen så att viss grillning är tillåtet på egen tomt och vid yrkesmässig
grillning. I övrigt kvarstår behovet av eldningsförbud som tidigare.

Beslut fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsförteckning, 27 februari 2018, § 33, punkt 24e.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter