Sök

Kungörelse byggnadsnämnden 4 juli 2019

för förslag till
Detaljplan för Bua 10:157, Bua, Varbergs kommun

finns utsänd för granskning till och med den 25 juli 2019.

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger i Bua centrum, cirka två mil norr om Varbergs stad.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av en ny förskola strax öster om befintliga Buaskolan.

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.
  • Bua biliotek, Bua Center, Bua.

Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplaner.länk till annan webbplats

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel. 0340–88 000,
e-post: bn@varberg.se .

Detaljplanen handläggs av Pontus Karlsson.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 25 juli 2019.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter