Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 10 oktober 2019

för förslag till
Detaljplan för Trönninge 11:6, Trönninge, Varbergs kommun

finns utsänd för samråd till och med den 5 december 2019.

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger i södra delen av Trönninge cirka fem kilometer norr om Varbergs stadskärna. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt för ökad bostadsbyggnation inom fastigheten Trönninge 11:6. För att säkerställa att en del av Jonsbjär bevaras som grönområde planläggs delar av fastigheten Trönninge 11:2 som naturmark.

Planförslaget berör samfälld mark.

Öppet hus:
Torsdagen den 31 oktober kl. 16.00-18.00 i stadsbyggnadskontorets lokaler i
Gamlebygskolan, Östra Långgatan 14.
Då finns det möjlighet att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplaner.länk till annan webbplats

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel. 0340–88 000,
e-post: bn@varberg.se.

Detaljplanen handläggs av love Gartman.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till
Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg alternativt bn@varberg.se senast den 5 december 2019.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter