Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 12 januari 2023

Förslag till
Detaljplan för del av Göingegården 1:13, Trönninge 7:47 och Trönninge s:8 - Södra Trönninge etapp 1, Varbergs kommun

Förslaget finns ute för samråd under perioden 12 januari 2023 – 9 mars 2023.

Planområdet, vilket omfattas av del av fastigheterna Göingegården 1:13 samt del av Trönninge 7:47 och del av Trönninge s:8, är beläget cirka 4 km nordöst om Varbergs centrum. Planområdet utgörs idag av jordbruksmark samt naturmark längs Himleån.

Området är beläget söder om Lindbergsvägen mitt emot Trönningeskolan. Nordost om området ligger Trönninge och Trönninge by, och sydväst om planområdet ligger bostadsområdet Göingegården.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra den första etappen av en utbyggnad i enlighet med planprogram för Södra Trönninge, godkänt av kommunfullmäktige 19 januari 2017. Detaljplanen ska möjliggöra en exploatering av planområdet med 130-140 bostäder i blandade former, så som lägenheter i flerfamiljshus, radhus, kedjehus, parhus och villor Detaljplanen ska även möjliggöra för kommunal service i form av etablering av förskola och äldreboende samt utbyggnad av en stadsdelspark med lekplats. Inom planen ingår en etapp av förlängningen av Österleden som blir en ny genomfartsgata genom området.

Planförslaget berör samfälligheterna Trönninge s:8 och Göingegården GA:4.

Föreslagen förändring bedöms i allt väsentligt förenlig med fördjupad av översiktsplan för stadsområdet, antagen av kommunfullmäktige 15 juni 2010. Föreslagen förändring i detaljplanen har dock en något annan avgränsning vad avser utpekat område för föreslagen blandad bebyggelse har i fördjupningen. Av den anledningen ska detaljplanen tas fram med utökat förfarande.

Föreslagen förändring bedöms förenligt med planprogram för Södra Trönninge godkänt av kommunfullmäktige 19 januari 2017.

Genomförandet av planen kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Samråd ska inte ske med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken.

Förslaget med tillhörande underlag finns tillgängligt i Varberg växer- utställningen på Kulturhuset Komedianten, Engelbrektsgatan 7, Varberg och på www.varberg.se/aktuellaplaner under perioden 12 januari 2023 – 9 mars 2023. Samrådstiden är 8 veckor. På webben hittar du även en informationsfilm, vilken beskriver huvuddragen i detaljplaneförslaget.

Om du vill lämna synpunkter på förslaget ska du göra det senast under samrådstiden. I skrivelsen med synpunkter ska det framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Synpunkter lämnas till byggnadsnämnden på något av följande sätt:

E-post: bn@varberg.se
Webbplats: www.varberg.se/aktuellaplaner
Postadress: Byggnadsnämnden, Varbergs kommun, 432 80 Varberg
Besöksadress: Varberg direkt, Norra Vallgatan 14

Det går även bra att kontakta handläggare Martina Pihl Fritsi på mejladress martina.pihl.fritsi@varberg.se alternativt på telefonnummer 0340-881 37 för att ställa frågor kring förslaget.

Om du inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Så här behandlar Varbergs kommun personuppgifter: www.varberg.se/GDPR

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter