varningsikon

2020-04-07

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 12 mars 2020

för förslag till
Detaljplan för Tärnan 4 m.fl., Varberg, Varbergs kommun

finns utsänd för samråd till och med den 7 maj 2020.

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger intill Västkustvägen, cirka 1,5 km nordost om Varbergs centrum. Detaljplanens syfte är att lämplighetspröva bostäder med kontor i markplan och underjordiskt parkeringsgarage. Nytt allmänt cykelstråk längs Kyrkogårdsvägen och ny infart till planområdet från cirkulationsplatsen Brunnsbergsrondellen föreslås anläggas.

Öppet hus:
Tisdagen den 31 mars, kl. 16.30-18.30
i stadsbyggnadskontorets utställningsrum med möjlighet att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplaner.länk till annan webbplats

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel. 0340–88 000,
e-post: bn@varberg.se.

Detaljplanen handläggs av Carl-Johan Hjalmers.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 7 maj 2020.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter