Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 13 februari 2020

för förslag till
Detaljplan för del av Göingegården 1:13, bostäder norr om Pilgatan, etapp 3, Varbergs kommun

Finns utsänd för granskning till och med den 5 mars 2020.

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger i Trönninge norr om Pilgatan, cirka 5 km norr om Varbergs centrum. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att uppföra en blandad bostadsbebyggelse samt att planlägga för gemensamma ytor i park- och naturmark inom området.

Förslaget avviker till viss del från översiktsplanen, se granskningshandlingen.

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplaner.länk till annan webbplats

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel. 0340-88 000,
e-post: bn@varberg.se.

Detaljplanen handläggs av Love Gardtman.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 5 mars 2020.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter