Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 13 januari 2022

Förslag till
Detaljplan för Igladammen 11, del av Getakärr 3:46 och Getakärr 5:1, Varbergs kommun

Förslaget är ute för granskning under perioden 13 januari 2022 - 3 februari 2022.

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger i centrala Varberg, cirka 500 meter söder om Stora torget. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för flerbostadshus med möjlighet till centrumändamål i bottenvåningen. Bebyggelsen ska ge stöd åt och rama in gaturummet vid korsningen Södra vägen-Danska vägen och underordna sig siktlinjen längs Södra vägen i nord-sydlig riktning. Vidare är syftet att planlägga befintlig park och intilliggande gatumark som allmän platsmark, i enlighet med befintliga förutsättningar samt säkerställa Varbergstunnelns rättigheter under marknivå inom planområdet.

Planförslaget berör samfälligheterna Bålverket GA:1 (Bålverkets Samfällighetsförening) och Rosen GA:1 (Rosens Samfällighetsförening).

Förslaget finns tillgängligt på Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg och på www.varberg.se/aktuellaplaner.

För att ta del av samrådsredogörelsen med inkomna synpunkter från samrådet vänligen kontakta planavdelningen, telefonnummer 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, telefonnummer 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se . Detaljplanen handläggs av Anna Modigh.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter