Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 13 juni 2022

Förslag till
Detaljplan för Vabränna 9:2, del av 4:14, 10:5 samt Porsmad 3:1, Veddige, Varbergs kommun

Förslaget finns utsänt för samråd under perioden 13 juni 2022 – 29 augusti 2022.

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Aktuellt område ligger utmed Kullavägen som är huvudstråk i nord-sydlig riktning genom Veddige. Inom planområdet finns åtta befintliga flerbostadshus fördelade på tre fastigheter.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en förtätning med bostadsbebyggelse samt till viss del verksamheter i markplan i centrala Veddige. Detaljplanen syftar till att tillskapa förutsättningar för hållbart resande och säkerställa omhändertagande av naturvärden inom detaljplaneområdet, för att på så sätt bidra positivt till miljömässig hållbarhet i stort.

Planförslaget berör samfälligheter Vabränna S:11 och Vabränna GA:2.

Samrådsmöte kommer att hållas den 23 juni 2022 kl. 17.30-18.30. Efter en inledande presentation av planförslaget finns det möjlighet att ställa frågor. Besök www.varberg.se/aktuellaplaner för mer information om hur du ansluter till det digitala samrådsmötet. Det går även bra att kontakta handläggare Carl-Johan Hjalmers på mejladress carl-johan.hjalmers@varberg.se alternativt på telefonnummer 0340–88 000 för att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på:

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, telefonnummer 0340–88 000, e-post: bn@varberg.se . Detaljplanen handläggs av Carl-Johan Hjalmers.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 22 augusti 2022. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs om handlingarna. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter