Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 14 januari 2022

Underrättelse om granskningsutlåtande

Granskningen av planförslaget Detaljplan för Trönninge 11:6 är nu klar och Varbergs kommun har sammanställt inkomna skriftliga synpunkter i ett granskningsutlåtande. I utlåtandet finns en redovisning av kommunens förslag med anledning av synpunkterna samt information om på vilket sätt allmänheten har beretts tillfälle att delta under planförfarandet.

Granskningsutlåtandet med tillhörande underlag finns tillgängligt hos Varberg Direkt på Norra Vallgatan 14, Varberg samt på www.varberg.se/aktuellaplaner i den mån det inte strider mot lag eller annan författning.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter