Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 16 december 2021

Detaljplan för Snidaren 1, 13, 14 och 15, Varbergs kommun

Kommunfullmäktige beslutade den 19 maj 2020 § 74 att anta detaljplanen för rubricerade område. Beslutet fick laga kraft den
16 december 2021.

Den som lider skada p g a detaljplanen kan bli berättigad till ersättning av kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet plan- och bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen måste väcka talan om det vid Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg, inom två år. Tiden räknas från det datum planen fick laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter