Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 17 januari 2023

Detaljplan för Nygård 1:46, 1:198, 1:203, del av 1:2, Getakärr 6:44 och Träslöv S:11

Byggnadsnämndens beslut den 18 november 2021 (Bn § 324) om att anta detaljplan för Nygård 1:46, 1:198, 1:203, del av 1:2, Getakärr 6:44 och Träslöv S:11 har den 10 januari 2023 fått laga kraft.

Planområdet ligger ca 3,5 km söder om Varberg och är beläget vid Västkustvägen, söder om rondellen vid Jonstaka. Planområdet består av Nygård 1:46, 1:198, 1:203 och del av Nygård 1:2, Getakärr 6:44 och Träslöv S:11. Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbyggnation i form av flerbostadshus, kontor och verksamheter inom fastigheterna Nygård 1:46, 1:198 och 1:203

Samråd har inte skett med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken.

Detaljplanen med tillhörande underlag finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret, Varberg direkt, Norra Vallgatan 14, Varberg samt på varberg.se/aktuellaplaner i den mån det inte strider mot lag eller annan författning.

Den fastighetsägare eller rättighetshavare som lider skada på grund av detaljplanen kan ha rätt till ersättning. Bestämmelser om ersättning och inlösen finns i 14 kap. plan- och bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador ska väcka talan vid Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, Box 1070, 462 28 Vänersborg, senast inom två år från den dag då detaljplanen fick laga kraft eller, i vissa fall, inom två år från den dag då åtgärden utfördes. Talan får väckas senare om skadan inte rimligen kunde förutses inom tvåårsperioden.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter