Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 8 februari 2023

Detaljplan för Trönninge 11:6

Byggnadsnämndens beslut den 27 januari 2022 (Bn § 6) om att anta detaljplan för Trönninge 11:6 har den 1 februari 2023 fått laga kraft.

Planområdet ligger i Trönninge några kilometer norr om Varbergs centrum. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ökad byggrätt för bostadsbebyggelse inom fastigheten Trönninge 11:6. Detaljplanen syftar också till att planlägga en del av Trönninge 11:2 för att säkerställa tillgången till grönområden på sikt.

Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Samråd har inte skett med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken.

Detaljplanen med tillhörande underlag finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret, Varberg direkt, Norra Vallgatan 14, Varberg samt på varberg.se/aktuellaplaner i den mån det inte strider mot lag eller annan
författning.

Ett offentligt möte hölls den 31 oktober kl. 16.00-18.00 i Stadsbyggnadskontorets lokaler i Gamlebyskolan, Östra Långgatan 14, Varberg.

Den fastighetsägare eller rättighetshavare som lider skada på grund av detaljplanen kan ha rätt till ersättning. Bestämmelser om ersättning och inlösen finns i 14 kap. plan- och bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador ska väcka talan vid Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, Box 1070, 462 28 Vänersborg, senast inom två år från den dag då detaljplanen fick laga kraft eller, i vissa fall, inom två år från den dag då åtgärden utfördes. Talan får väckas senare om skadan inte rimligen kunde förutses inom tvåårsperioden.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter