Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 23 maj 2022

Ändring av förslag till stadsplan för industriområde kring Värnamovägen Varberg, Varbergs kommun.

Byggnadsnämnden beslutade den 21 april 2022 § 112 att anta ändring av detaljplan för rubricerat område. Beslutet fick laga kraft den 20 maj 2022.

Den som lider skada p g a detaljplanen kan bli berättigad till ersättning av kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet plan- och bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen måste väcka talan om det vid Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg, inom två år. Tiden räknas från det datum planen fick laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter