Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 23 november 2020

Detaljplan för Rektorn 1, del av Lektorn 8 samt Getakärr 5:1, Varbergs kommun

Byggnadsnämnden beslutade den 22 oktober 2020 (§ 331) att anta detaljplanen för rubricerade område. Beslutet vann laga kraft den 19 november 2020.

Den som lider skada p g a detaljplanen kan bli berättigad till ersättning av kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet plan- och bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen måste väcka talan om det vid Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg, inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter