Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 25 maj 2022

Underrättelse om antagande

Byggnadsnämnden har i beslut Bn § 151 den 19 maj 2022 antagit Ändring av detaljplan för industriområde för Derome AB Bossgård 1:26 m.fl. Beslutet finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, Varberg direkt, Norra Vallgatan 14, Varberg samt på www.varberg.se/aktuellaplaner Länk till annan webbplats. under perioden 24 maj 2022 – 15 juni 2022 i den mån det inte strider mot lag eller annan författning.

Beslutet kan överklagas skriftligen till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Överklagandet ska dock lämnas in till Byggnadsnämnden, Varbergs kommun, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se.

Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att beslutsprotokollet justerats.

I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras och skälen till varför beslutet bör ändras. Du behöver även uppge namn och kontaktuppgifter, så att domstolen kan nå dig.

Har överklagandet kommit in i rätt tid, skickar byggnadsnämnden överklagandet och övriga handlingar vidare till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen prövar endast om det överklagade beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som anges eller som framgår av omständigheterna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter