Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 25 november 2021

Förslag till
Detaljplan för Värö-Backa 8:2, 8:4, 17:3, 17:6, 17:13, S:40 och S:41, Varbergs kommun

Förslaget finns ute för samråd under perioden 25 november – 21 januari.

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger på Väröhalvön cirka 20 kilometer norr om Varbergs centrum. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att använda området för lagring av timmer, flis och bark. Utformning av området ska göras med hänsyn till landskapsbilden. Syftet är också att säkerställa att en infart till området anordnas i planområdets sydvästra hörn samt att funktionen av den befintliga vattenledning som löper genom området kvarstår.

Planförslaget berör samfälligheterna Värö-Backa S:40 och Värö-Backa S:41 och handläggs av Linnéa Enochsson.

Samrådsmöte kommer att hållas den 1 december 2021 kl. 17:30-18.30 på Väröbackaskolan, Värö skolväg 7, Väröbacka. Efter en inledande presentation av planförslaget finns det möjlighet att ställa frågor. Det går även bra att kontakta handläggare Linnéa Enochsson på mejladress linnea.enochsson@varberg.se alternativt på telefonnummer 0340- 69 91 38 för att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg och på www.varberg.se/aktuellaplaner.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 21 januari 2022. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs om handlingarna. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter