Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 5 december 2019

för förslag till
Detaljplan för Rektorn 1, del av Lektorn 8 samt Getakärr 5:1, Sörse, Varbergs kommun

finns utsänd för samråd till och med den 14 februari 2020.

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger på Sörse i södra Varberg. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att uppföra bostäder, kontor och centrumfunktioner inom fastigheterna Rektorn 1, del av Lektorn 8 och Getakärr 5:1. Det är fortsatt viktigt att allmänna gång- och cykelstråk genom och förbi planområdet bevaras.

Öppet hus:
Torsdagen den 9 januari kl. 16.30-18.00 i Mariedalsskolans matsal
med möjlighet att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplaner.länk till annan webbplats

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel. 0340–88 000,
e-post: bn@varberg.se.

Detaljplanen handläggs av Lena Johansson.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 14 februari 2020.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter