Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 2 december 2021

Förslag till
Detaljplan för Stråvalla-Kärra 2:56, 1:10, S:2, S:4, 1:94, 1:4, 1:5, 3:56 samt Löftaskog 9:1, Stråvalla, Varbergs kommun

Förslaget finns ute för samråd under perioden 2 december 2021 - 3 februari 2022.

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger i Stråvalla och omfattar några olika områden.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra införandet av kommunalt verksamhetsområde för dagvatten i Stråvalla. Huvudmannaskapet för allmän plats Natur blir kommunalt då dessa ytor överförs till kommunen genom detaljplanen. Att stärka, utveckla och bevara befintliga naturvärden är av stor vikt för planförslaget. Detaljplanen omfattar även Stråvallas befintliga förskola med syfte att möjliggöra en utveckling för ytterligare avdelningar med tillhörande utemiljö.

Planförslaget berör marksamfälligheterna Löftaskog s:2, Stråvalla-Kärra s:2, Stråvalla-Kärra s:3, Stråvalla-Kärra s:4, Stråvalla-Kärra s:6, Stråvalla-Kärra s:1 samt Löftaskog s:1. Anläggningssamfälligheter som berörs är: Stråvalla-Kärra ga:3, Stråvalla-Kärra ga:5, Stråvalla-Kärra ga:7, Stråvalla-Kärra ga:8 samt Kärra nr 1 och nr 2 dikningsföretag, år 1942.

Digitalt samrådsmöte kommer att hållas den 13 januari 2022 kl. 17.30-18.30. Efter en inledande presentation av planförslaget finns det möjlighet att ställa frågor. Besök www.varberg.se/aktuellaplaner för mer information om hur du ansluter till det digitala samrådsmötet. Det går även bra att kontakta handläggare Lena Johansson på mejladress lena.johansson8@varberg.se alternativt på telefonnummer 0340- 88116 för att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg och på www.varberg.se/aktuellaplaner

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, telefonnummer 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se. Detaljplanen handläggs av Lena Johansson.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 3 februari 2022. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs om handlingarna. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter