Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 31 oktober 2019

GETAKÄRR 3:1 - Tidsbegränsat bygglov gällande gatubelysning på del av Östra Långgatan

Byggnadsnämnden har beslutat att ge tidsbegränsat bygglov fram till den 30 april 2020, för en ljusanordning längs en del av Östra Långgatan. Ljusanordningen består av gatubelysning med Halo-armaturer. Armaturerna har en klotliknande form och en diameter på 450 mm. Armaturerna kommer att hänga i vajrar ovanför Östra Långgatan, mellan Borgmästaregatan och Torggatan, på en höjd av 6 meter och utspridda i flera rader över gatans bredd.

Armaturerna har två funktioner, dels att belysa vägbanan med vitt ljus och dels kan ytan runt armaturen skifta färg, individuellt eller alla på en gång. Tanken är att kunna färglägga armaturerna beroende på pågående evenemang och årstid.

Sökande är Varberg Energi AB.

Beslutet och handlingarna finns på Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.

Meddelandet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar, se poit.bolagsverket.se.

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Hallands län. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Varbergs kommun, Byggnadsnämnden, 432 80 Varberg eller e-postas till bn@varberg.se.

Överklagandet ska vara skriftligt och ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom fyra veckor från kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar.

I överklagandet ska det anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt beslutet bör ändras.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta byggnadsnämndens förvaltning, stadsbyggnadskontoret, via Varberg direkt på telefonnummer 0340-880 00. Varberg direkt tar emot alla förvaltningens samtal och kan vid behov koppla dig vidare till rätt handläggare. Det går också bra att skicka e-post till bn@varberg.se.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter