Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 4 november 2021

Förslag till
Detaljplan för Postmästaren 14 och 16, Getakärr 3:39, del av Getakärr 3:36 och del av Getakärr 3:1, Varbergs kommun

Förslaget finns utsänd för samråd under perioden 4 november 2021 – 9 januari 2022.

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger i centrala Varberg. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av en utökad byggnadsvolym inom kvarteret Postmästaren för att möjliggöra utbyggnad av befintlig kontors- och centrumverksamhet.

Digitalt samrådsmöte: Ett digitalt samrådsmöte via Teams anordnas den 30 november 2021 kl. 18.00-19.00. Efter en inledande presentation av planförslaget finns det möjlighet att ställa frågor. Besök varberg.se/aktuellaplaner för mer information om hur du ansluter till det digitala samrådsmötet.

Förslaget finns tillgängligt på stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg och på varberg.se/aktuellaplaner

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, telefonnummer 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se . Detaljplanen handläggs av Elin Friberg.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 9 januari 2022. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs om handlingarna. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter