Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 5 januari 2022

Förslag till
Ändring av detaljplan för Trönningenäs inre C1 och CA Lindhov 1:22, Trönningenäs, Varbergs kommun

Förslaget finns ute för samråd under perioden 5 januari 2022 - 26 januari 2022.

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger längs Trönningenäsvägen i Trönningenäs. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga förskola. Planförslaget berör samfälligheter Lindhov S:1, Trönningenäs S:2, Trönningenäs S:12.

Samrådsmöte kommer att hållas i Bläshammarskolans matsal den 11 januari 2022 kl. 17.00-18.30. Efter en inledande presentation av planförslaget finns det möjlighet att ställa frågor. Om du vill kan du ansluta till mötet digitalt. Besök www.varberg.se/aktuellaplaner för mer information om hur du ansluter till det digitala samrådsmötet. Det går även bra att kontakta handläggare Carl-Johan Hjalmers på mejladress carl-johan.hjalmers@varberg.se alternativt på telefonnummer 0340-880 00 för att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg och på www.varberg.se/aktuellaplaner

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 26 januari 2022. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs om handlingarna. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter