Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 6 februari 2020

för förslag till
Detaljplan för Snidaren 1, 13, 14 och 15, Varberg, Varbergs kommun

finns utsänd på förnyad granskning till och med den 27 februari 2020.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger i Varbergs centrum, västra delen av kvarteret Snidaren, öster om Sveagatan och norr om Snidaregatan. Den nya detaljplanens syfte är att möjliggöra för större byggnation än vad den äldre detaljplanen medger. Planförslaget föreslår flerbostadshus inom de fyra rubricerade fastigheterna.

Förslaget avser förnyad granskning av förslag till detaljplan för Snidaren 1, 13, 14 och 15, då tidigare beslut om antagande upphävts av Mark- och miljödomstolen.

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplaner.länk till annan webbplats

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel. 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se

Detaljplanen handläggs av Karl Samuelsson.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 27 februari 2020.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter