varningsikon

2021-01-22

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 7 januari 2021

Förslag till
Detaljplan för Trönningenäs 5:29, 1:44, 1:15, 1:22 och 1:23 (Trönningenäs inre), Varbergs kommun

Finns utsänd för samråd under perioden 7 januari 2021 – 4 mars 2021.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger i Trönningenäs, ca 7 km nordväst om Varbergs centrum. Detaljplanen möjliggör för ca 70 nya bostäder, främst i form av villabebyggelse. I den centrala delen av planområdet möjliggörs även par-/rad- och kedjehus. Inom planområdet finns 9 befintliga bostadsfastigheter varav två är av äldre gårdskaraktär. Planområdet består av tre delområden. Bebyggelsen föreslås främst i området söder om Buaråsvägen på mark som består av flack jordbruksmark. Norr om Buaråsvägen, inom en skogsdunge, föreslås upp till 4 fastigheter för villabebyggelse. I det tredje och nordligaste delområdet föreslås en ny pumpstation och dagvattenanläggning för hantering av planområdets- samt angränsande bostadsområdes VA.

Planförslaget berör samfälld mark.

Digitalt samrådsmöte

Med anledning av corona/covid-19 anordnas ett digitalt samrådsmöte den 3 februari 2021 kl. 18.00-19.00. Efter en inledande presentation av planförslaget finns det möjlighet att ställa frågor. Besök varberg.se/aktuellaplaner för mer information om hur du ansluter till det digitala samrådsmötet. Det går även bra att kontakta handläggare Elisabet Wästlund på mejladress elisabet.wastlund@varberg.se för att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns även tillgängligt på

  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Läs mer om förslaget på www.varberg.se/aktuellaplanerlänk till annan webbplats. Detaljplanen handläggs av Elisabet Wästlund. Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter