Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 7 mars 2023

Detaljplan för Igladammen 11, del av Getakärr 3:46 och Getakärr 5:1

Byggnadsnämndens beslut den 24 mars 2022 Bn § 79 om att anta Detaljplan för Igladammen 11, del av Getakärr 3:46 och Getakärr 5:1 har den 23 februari 2023 fått laga kraft.

Planområdet ligger i centrala Varberg, cirka 500 meter söder om Stora torget. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för flerbostadshus med möjlighet till centrumändamål i bottenvåningen. Vidare är syftet att planlägga befintlig park samt intilliggande gatumark som allmän platsmark, i enlighet med befintliga förutsättningar samt säkerställa Varbergstunnelns rättigheter under marknivå inom planområdet.

Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Samråd har inte skett med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken.

Detaljplanen med tillhörande underlag finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret, Varberg direkt, Norra Vallgatan 14, Varberg samt på varberg.se/aktuellaplaner i den mån det inte strider mot lag eller annan författning.

Ett offentligt möte hölls digitalt den 31 augusti 2021 kl. 18.00 på Teams.

Den fastighetsägare eller rättighetshavare som lider skada på grund av detaljplanen kan ha rätt till ersättning. Bestämmelser om ersättning och inlösen finns i 14 kap. plan- och bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador ska väcka talan vid Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, Box 1070, 462 28 Vänersborg, senast inom två år från den dag då detaljplanen fick laga kraft eller, i vissa fall, inom två år från den dag då åtgärden utfördes. Talan får väckas senare om skadan inte rimligen kunde förutses inom tvåårsperioden.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter