Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 7 november 2019

för förslag till
Detaljplan för del av Torpa-Kärra 15:9, Kärradal, Varbergs kommun

finns utsänd för granskning till och med den 28 november 2019.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Strandskydd för Nisebäcken upphävs.

Planområdet ligger direkt norr om Kärradals camping i Kärradal.

Detaljplanens syfte är möjliggöra en utveckling av campingverksamheten och stärka det rörliga friluftslivet. Planförslaget medger en utökning av antalet ställplatser för campingfordon med cirka 40 platser, utvidgad yta för vinterförvaring samt stugor för tillfälligt boende.

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplaner.länk till annan webbplats

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel. 0340–88 000,
e-post: bn@varberg.se.

Detaljplanen handläggs av Lena Johansson.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till:
Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg alternativt bn@varberg.se
senast den 28 november 2019.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter