Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 8 september 2022

Förslag till
Detaljplan för del av Trönningenäsvägen, Trönningenäs, Varbergs kommun

Förslaget finns ute för samråd under perioden 8 september 2022 - 3 november 2022.

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger i Trönningenäs, ca 5-6 km norr om centrala Varberg. Detaljplanen syftar till att möjliggöra kommunalt huvudmannaskap för Trönningenäsvägen mellan väg 845 och Buaråsvägen, samt att säkerställa hantering av vägvatten och trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Planförslaget berör samfälligheter Lindhov S:1, Trönningenäs S:2, S:3, S:7, S:13 samt ga:6.
Samrådsmöte kommer att hållas den 4 oktober 2022 kl. 18.00-19.00 i Bläshammar skola. Efter en inledande presentation av planförslaget finns det möjlighet att ställa frågor. Det går även bra att kontakta handläggare Martina Wihäll på mejladress martina.wihall@varberg.se alternativt på telefonnummer 0340- 88654 för att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg och på www.varberg.se/aktuellaplaner. Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, telefonnummer 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se. Detaljplanen handläggs av Martina Wihäll.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 3 november 2022. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs om handlingarna. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter