Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 8 september 2022

Förslag till
Detaljplan för Tvååkers-Ås 2:30, 2:31, del av 2:3, 2:13, 1:86, S:11, S:28 samt Knarråsen, Träslövsläge, Varbergs kommun

Förslaget finns ute för samråd under perioden 8 september 2022 – 3 november 2022.

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger utmed Tångvägen i Träslövsläge. Detaljplanens syfte är att utveckla en central plats i Träslövsläge genom att möjliggöra för bostäder, centrumfunktioner, ett torg och intilliggande park och lekplats samt bevara ortens stora natur- och rekreationsområde Knarråsen. Vid utformningen av platsen har det varit av stor vikt att bebyggelsen anpassas till platsen samtidigt som den bidrar till centrumkaraktären med ett tätare gaturum och något högre bebyggelse.

Planförslaget berör samfälligheter; Varberg Träslövsläge S:5, S:6, S:7, S:8, S:9, S:10, S:11, Varberg Tvååkers-Ås S:11, S:28, S:29, Varberg Träslövsläge GA:8, Varbergs Tvååkers-Ås GA:5, GA:25.

Samrådsmöte kommer att hållas den 27 september 2022 kl. 17.30-18.30 i matsalen på Ankarskolan.
Efter en inledande presentation av planförslaget finns det möjlighet att ställa frågor. Besök www.varberg.se/aktuellaplaner för mer information. Det går även bra att kontakta handläggare Lena Johansson på mejladress lena.johansson8@varberg.se alternativt på telefonnummer 0340- 881 16 för att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på:

  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.
  • Biblioteket på Ankarskolan – Ankarvägen 6, Träslövsläge.
  • www.varberg.se/aktuellaplaner

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, telefonnummer 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se . Detaljplanen handläggs av Lena Johansson, e-post: lena.johansson8@varberg.se, telefonnummer 0340-881 16.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 3 november 2022. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs om handlingarna. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter