Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 8 september 2022

Ändring av detaljplan för Trönningenäs inre C1 och CA Lindhov 1:22, Trönningenäs, Varbergs kommun

Byggnadsnämnden beslutade den 24 februari 2022 § 44 att anta detaljplanen för rubricerade område. Beslutet fick laga kraft den 29 augusti 2022.

Den som lider skada på grund av detaljplanen kan bli berättigad till ersättning av kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet plan- och bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen måste väcka talan om det vid Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg, inom två år. Tiden räknas från det datum planen fick laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter