varningsikon

2020-08-07 09.09

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 9 juli 2020

För förslag till
Detaljplan för Nygård 1:46, 1:198, 1:203 och del av 1:2, Södra Näs, Varbergs kommun

Förslag till detaljplan finns utsänd för samråd under perioden 9 juli 2020 – 24 september 2020.

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger ca 3,5 km söder om Varberg och är beläget vid Västkustvägen, söder om rondellen vid Jonstaka. Planområdet består av Nygård 1:46, 1:198, 1:203 och del av Nygård 1:2. Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbyggnation i form av flerbostadshus, kontor och verksamheter inom fastigheterna Nygård 1:46, 1:198 och 1:203.

Planförslaget berör samfälld mark.

Med anledning av corona/covid-19 kommer det inte att hållas ett samrådsmöte eller öppet hus. Istället har du möjlighet att under tiden 17 augusti till 24 september kontakta handläggare, Karl Samuelsson på mejladress karl.samuelsson@varberg.se alternativt på telefon 0340- 88 162 för att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplanerlänk till annan webbplats

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-880 00, e-post: bn@varberg.se . Detaljplanen handläggs av Karl Samuelsson.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 24 september 2020. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs om handlingarna. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter