Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 9 mars 2023

Underrättelse om granskningsutlåtande

Granskningen av planförslaget detaljplan för Årnäs 4:69 och del av Årnäs 4:2 är nu klar och Varbergs kommun har sammanställt inkomna skriftliga synpunkter i ett granskningsutlåtande. I utlåtandet finns en redovisning av kommunens förslag med anledning av synpunkterna samt information om på vilket sätt allmänheten har beretts tillfälle att delta under planförfarandet.
Granskningsutlåtandet med tillhörande underlag finns tillgängligt på www.varberg.se/aktuellaplaner Länk till annan webbplats. under perioden 9 mars 2023 – 30 mars 2023 i den mån det inte strider mot lag eller annan författning.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter