Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 9 september 2021

Förslag till
Detaljplan för kvarteret Ekorren, Varberg, Varbergs kommun

Förslaget finns för granskning under perioden 9 september 2021 – 30 september 2021.

Undersökning av miljöbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger centralt i Varberg, ca 700 m norr om Varbergs station. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att förtäta kvarteret Ekorren med bostäder och inslag av centrumverksamhet samt stärka en grön koppling längs Brunnsbergsvägen. Syfte är också att genom bebyggelsen tillsammans med en omgestaltning av Birger Svenssons väg skapa en tydligare entré som markerar att man närmar sig staden och dess stadskärna. För kvarterets karaktär är det av vikt att behålla strukturen genom uppdelningen av huskroppar, en anpassning av byggnadshöjder mot gata och en större förgårdsmark utmed Boråsgatan.

Planförslaget berör samfällighet Hajen GA:1, Hajens samfällighetsförening.

Förslaget finns tillgängligt på stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg och på projektsidan.

För att ta del av samrådsredogörelsen med inkomna synpunkter från samrådet vänligen kontakta planavdelningen telefonnummer 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, telefonnummer 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se. Detaljplanen handläggs av Lena Johansson.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 30 september 2021. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs om handlingarna.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter