Sök

Kungörelse i byggnadsnämnden den 10 augusti 2020

För förslag till
Detaljplan för Lahall 2:13, 2:2 och 1:18, Bua, Varbergs kommun

Förslag till detaljplan finns utsänd för granskning under perioden 10 september 2020 – 8 oktober 2020.
En undersökning enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen har gjorts. Eftersom
detaljplanen befaras medföra betydande miljöpåverkan har en
miljöbedömning påbörjats och en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram.
Planområdet omfattar del av Värö bruks industriområde i Väröbacka.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra etablering av en ny byggnad för
verksamhetens expansion med hänsyn taget till omgivande landskap. Vidare
möjliggörs en ny tillfartsväg och gång- och cykelväg nordväst om den nya
byggnaden.

Förslaget finns tillgängligt på Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7,
Varberg. Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplaner

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000,
e-post: bn@varberg.se . Detaljplanen handläggs av Lena Johansson.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 8 oktober 2020. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs om handlingarna. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter