varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Kungörelse i byggnadsnämnden den 12 november 2020

Förslag till
Ändring av detaljplan för Mössviksvägen m.fl. del II (TR139), Södra Näs Varbergs kommun

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet är beläget i Södra Näs fritidshusområde, cirka fem kilometer söder om centrala Varberg. Ändringen av detaljplanen innebär justering av befintlig bestämmelse om minsta fastighetsstorlek. Detta görs för att detaljplanen bättre ska stämma överens med rådande förhållanden samt att möjliggöra avstyckning av samfälligheten Träslövs-Näs s:1. Övriga planbestämmelser är fortsatt gällande.

Planförslaget berör samfälld mark.

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplanerlänk till annan webbplats

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se . Detaljplanen handläggs av Tova Troedsson.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 3 december 2020. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs om handlingarna. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under samrådstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter