varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Kungörelse i byggnadsnämnden den 5 november 2020

Förslag till
Ändring av detaljplan för del av Läkaren 9, Varberg, Varbergs kommun

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger i Varbergs centrum. Ändringen av detaljplanen syftar till att göra det möjligt att bygga ut mer mellan de två befintliga byggnadskropparna på fastigheten.

Digitalt samrådsmöte: Med anledning av covid-19 anordnas ett digitalt samrådsmöte den 18 november 2020 kl. 18.00-19.00. Efter en inledande presentation av planförslaget finns det möjlighet att ställa frågor via chatt. Besök varberg.se/aktuellaplaner för mer information om hur du ansluter till det digitala samrådsmötet.

Det går även bra att kontakta handläggare Klara Mörk på mejladress klara.mork@varberg.se alternativt på telefonnummer 0340-886 33 för att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplanerlänk till annan webbplats

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, telefonnummer 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se . Detaljplanen handläggs av Klara Mörk.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 4 januari 2021. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs om handlingarna. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under samrådstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter