varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Kungörelse i byggnadsnämnden den 8 oktober 2020

Förslag till
Detaljplan för Träslövs-Näs 1:300, del av 1:277 och 1:10, Södra Näs, Varbergs kommun

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger vid Maries väg på Södra Näs cirka 4 kilometer söder om Varberg. Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av en utökning av fastigheterna Träslövs-Näs 1:300 och 1:102 samt utökad byggrätt på fastigheten Träslövs-Näs 1:300. Avsikten är att åstadkomma en reglering som i högre grad överensstämmer med omgivningen. Detta genom att pröva lämpligheten av en förändrad markanvändning på delar av fastigheterna Träslövs-Näs 1:10 och 1:277.

Planförslaget berör samfälld mark.

Med anledning av corona/covid-19 kommer det inte att hållas ett samrådsmöte eller öppet hus. Istället har du möjlighet att kontakta handläggare, John Ljungberg på mejladress john.ljungberg@varberg.se alternativt på telefonnummer 0340- 882 47 för att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplanerlänk till annan webbplats

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-880 00 eller på mejladress bn@varberg.se . Detaljplanen handläggs av John Ljungberg.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 3 december 2020. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs om handlingarna. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter