Sök

Kommunens organisation

Varbergs kommun har en organisation med politiska nämnder, förvaltningar och bolag. Tillsammans ansvarar de för mycket av kommunens samhällsservice.

Politiska nämnder och förvaltningar

Den kommunala organisationen i Varberg är politiskt styrd och är indelad i olika nämnder som har ansvar för olika områden. Till sin hjälp har de förtroendevalda politikerna i nämnderna anställda tjänstemän. Tjänstemännen arbetar på förvaltningar som är knutna till de olika nämnderna. Det finns elva nämnder och tio förvaltningar i kommunen.

Förvaltningarna utför tjänster och ger service

Förvaltningarna utför tjänster och ger service inom till exempel för- och grundskola, social omsorg,  trafikplanering och kultur och fritid.

Bolag och kommunalförbund

Varbergs kommuns organisation består också av  hel- och delägda bolag, som tillhandahåller allt från lägenheter till avfall och återvinning.

Varbergs kommuns organisation Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Krisledningsnämnd Kommunstyrelse Förskole- och grundskolenämnd Byggnadsnämnd Hamn- och gatunämnd Kultur- och fritidsnämnd Miljö- och hälsoskyddsnämnd Servicenämnd Socialnämnd Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Överförmyndarnämnd Valnämnd Varbergs Stadshus AB Varbergs Bostads AB Varberg Energi AB Varbergs Fastighets AB Arena Varberg AB Hallands Hamnar AB Vatten och Mijö i Väst AB Räddningstjänsten Väst
ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

Självservice & blanketter