Sök

Förskole- och grundskoleförvaltningen

Förskole- och grundskoleförvaltningen i Varbergs kommun har verksamhet för barn och elever. I verksamheten rymmer förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskolor och grundsärskola.

Vi ansvarar för

Förskole- och grundskoleförvaltningen har med utgångspunkt i Varbergs kommuns vision ansvar för att utbilda barn och elever för morgondagens kompetenser och stärka deras självförtroende så att de lämnar sin skolgång med de rätta förutsättningarna för att göra val utifrån sina mål och drömmar.

Förskole- och grundskoleförvaltningen stödjer förskole- och grundskolenämnden att leda och samordna nämndens verksamheter. I uppdraget ingår bland annnat att leda och samordna strategisk planering, uppföljning och bereda beslutsunderlag inom olika områden som ekonomi, personal, lokaler, kommunikation, kvalitet- och utveckling och IT. På förvaltningen finns också stöd i form av specialisttjänster och nämndadministration.

Så arbetar vi

På förskole- och grundskoleförvaltningen är Carina Uvenfeldt förvaltningschef.

Förskole- och grundskoleförvaltningen består av verksamhetområdena förskola, grundskola och barn- och elevhälsa. Därtill finns ett centralt kansli.

För förskolan och grundskolan finns ansvariga verksamhetschefer. De har som huvuduppgift att leda och stödja rektorer för förskola och grundskola samt utveckla sitt verksamhetsområde. Rektorerna är de pedagogiska ledarna för förskolor och skolor och har därtill bland annat ansvar för personal- och ekonomifrågor. Barn- och elevhälsans chef ansvarar för att leda och stödja den personal som arbetar med barn- och elevhälsafrågor övergripande i kommunen samt för att utveckla verksamheten.

Det centrala kansliet ansvarar bland annat för samordning av ekonomifrågor, personalfrågor, lokalfrågor, kvalitet- och utvecklingsfrågor, juridik, IT, kommunikation och nämndadministration. På kansliet finns också förvaltningens expedition. För kansliets personal, styrning och ledning ansvarar avdelningschef ekonomi och lokaler, administrativ chef och utvecklingschef.

Våra strategiska målinriktningar och prioriterade mål

I förskole- och grundskoleförvaltningens förskolor, skolor och fritidshem möts barn, elever och personal utifrån samhällets mångfald och förändringar för att utvecklas och växa tillsammans. Det är i mötet mellan barn, elever och personal som den motivation skapas som utgör grunden för att barn och elever ska kunna utveckla sina kunskaper, förmågor och kvalitéer.

Förskole- och grundskolenämnden har antagit tre prioriterade mål för 2020-2022:

  • skola för alla
  • motivation för lärande
  • tillit för förbättring.
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter