Sök

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning är en av Varbergs kommuns tio förvaltningar. Förvaltningen sköter kommunstyrelsens dagliga verksamhet och utför de uppdrag som kommunstyrelsen beslutar.

Vi ansvarar för

Kommunstyrelsens förvaltning stödjer kommunstyrelsen i uppdraget att leda och samordna kommunens verksamheter. I uppdraget ingår bland annat att leda och samordna strategisk planering, följa upp verksamheter och deras resultat, bereda beslutsunderlag, utföra särskilda uppdrag och ägarstyra kommunens bolag.

Förvaltningen följer även upp genomförandet av kommunfullmäktiges beslut. På kommunstyrelsens förvaltning finns också stöd i form av specialisttjänster, gemensam kommunadministration och rådgivning.

Så arbetar vi

På kommunstyrelsens förvaltning är Carl Bartler förvaltningschef. Carl är även kommundirektör i Varbergs kommun och är kommunens högsta tjänsteman.

Kommunstyrelsens förvaltning består av sju verksamheter som ansvarar för olika områden;  ekonomikontor, kommunkansli, personalkontor, samhällsutvecklingskontor, kommunikationsavdelning, näringslivs- och destinationskontor. På kommunstyrelsens förvaltning ingår även överförmyndarförvaltningen med placering på kommunkansliet.

Tillsammans ansvarar verksamheterna bland annat för ekonomistyrning och redovisning, centralarkiv, nämndadministration, kommunikation, personalfrågor, övergripande samordning och kommunplanering, konsumentvägledning, miljömål, juridik och gemensam kommunstatistik.

Våra strategiska målinriktningar och prioriterade mål

Kommunstyrelsen har brutit ner kommunfullmäktiges mål och strategiska inriktningar och formulerat mål och inriktningar för den egna verksamheten på kommunstyrelsens förvaltning. Målet är att

  • enskildas och organisationers ansvarstagande för klimatet och miljön ska öka genom ett förändrat beteende
  • antalet arbetstillfällen och egenföretagare i Varberg ska öka
  • antalet nyproducerade bostäder ska öka
  • andelen elever som når sin fulla potential när det gäller kunskapsmålen ska öka
  • tryggheten i omsorgen ska öka.
ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

Förvaltningschef

Carl Bartler

0340-881 02

Självservice & blanketter