Sök

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen sköter miljö- och hälsoskyddsnämndens dagliga verksamhet och utför de uppdrag som nämnden beslutar.

Vi ansvarar för

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens huvuduppgift är att utöva tillsyn inom områden som berör hälsa, livsmedel och miljö. Tillsyn innebär att bevaka att kommunen, företag och enskilda följer de lagar och riktlinjer som vår riksdag och våra statliga verk har bestämt.

En annan viktig uppgift för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen är att ge råd och upplysningar till allmänheten, näringslivet och organisationer.

Förvaltningen medverkar också i kommunal planering, samt samverkar med andra myndigheter och organisationer.

Så arbetar vi

På miljö- och hälsoskyddsförvaltningen är Anders Bergh förvaltningschef.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen är uppdelad i fyra enheter; kanslienheten, hälsoskyddsenheten, livsmedelsenheten, och miljöskyddsenheten. 

​Kanslienheten

Kanslienhetens främsta uppgift är att serva allmänheten, övriga tjänstemän inom förvaltningen och miljö- och hälsoskyddsnämndens ledamöter/ersättare.

Inom enheten ansvarar kanslienheten bland annat för förvaltningens expedition, diarium och arkiv. Enheten ansvarar också för miljö- och hälsoskyddsnämndens sekretariat.

Om du har egen vattentäkt och vill analysera ditt vatten kan du få hjäp hos kanslienheten. För mer information läs om eget dricksvatten.

Hälsoskyddsenheten

Med hälsoskydd menas åtgärder för att förebygga och undanröja olägenhet för människors hälsa. Hälsoskyddsenheten arbetar bland annat med rådgivning för och tillsyn över olika typer av hygieniska och offentliga verksamheter.

Utöver tillsyn över lokaler har hälsoskyddsenheten bland annat ansvar för handläggning av ärenden som rör inomhusmiljö i bostäder.

Livsmedelsenheten​

Målet med livsmedelstillsynen är att den mat vi äter inte ska vara hälsovådlig. Livsmedelsenheten har tillsyn över alla typer av livsmedelsverksamheter, samt de kommunala vattenverken.

Livsmedelsenheten handlägger också synpunkter, frågor och klagomål från allmänheten gällande livsmedelshantering.

Miljöskyddsenheten

Miljöskyddsenhetens uppgift är att förebygga att störningar i miljön uppstår. Miljöskyddsenheten kontrollerar att miljölagstiftningen följs och har tillsyn över bland annat miljöfarliga verksamheter och lantbruk. Även privatpersoners verksamheter omfattas ofta av miljölagstiftning och tillsyn.

Miljöskyddsenheten handlägger också miljörelaterade synpunkter, frågor och klagomål från allmänheten.

Förenklad delgivning

På miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Varbergs kommun tillämpar vi "förenklad delgivning". Det innebär att man får ett kontroll­meddelandet istället för ett delgivningskvitto. Kontrollmeddelandet skickas närmast följande arbetsdag efter det att beslutet skickades, för att informera er om att vi skickat ett beslut.

Två veckor efter att beslutet skickades räknas man som delgiven. Mottagaren av beslutet har därefter ytterligare tre veckor på sig att skicka in eventuell överklagan av beslutet.

Förvaltningen har infört systemet med förenklad delgivning för att förenkla och minska kostnaden, både för den enskilde och för förvaltningen, eftersom delgivningskvitton inte längre behövs.

Beslut om miljösanktionsavgift, förbud för verksamheten eller föreläggande med vite delges dock inte med förenklad delgivning utan skickas med mottagningsbevis (Rek. brev). Har ni frågor kring förenklad delgivning kan ni kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Våra strategiska målinriktningar och prioriterade mål

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har brutit ner kommunfullmäktiges mål och strategiska inriktningar och formulerat mål och inriktningar för den egna verksamheten. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen säkerställer att de mål och mått och indikatorer som identifierats inom varje inriktning är uppföljningsbara.

Strategiska målinriktningar

  • Ett samhälle för alla
  • Hela kommunen lever och utvecklas
  • Livskraftigt näringsliv
  • Organisation som utmärks av utveckling och förnyelse

Prioriterade mål

  • Erbjuda tydlighet och gott bemötande i personliga möten
  • Verka för att utveckla tillsyn och samarbete för att skydda vattenområde
  • Verka för att utveckla digitalisering och kvalitetsarbete
  • Erbjuda god attraktiv arbetsmiljö med målet att erhålla ett gott arbetsresultat
ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

0340-882 66

mhn@varberg.se

 

Öppettider:

Måndag-Torsdag: 09:00-12:00, 13:30-16:00

Fredag: 09:00-12:00, 13:30-15:00


För avvikande öppettider, se här.


Postadress: Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen,

432 80 Varberg

Förvaltningschef

Anders Bergh

0340-882 65

anders.bergh@varberg.se

Självservice & blanketter