Sök

Kort om kommunens organisation

Här ger vi en överblick över kommunens organisation.

Politiska nämnder och förvaltningar

Den kommunala organisationen i Varberg är politiskt styrd och är indelad i olika nämnder som har ansvar för olika områden. Till sin hjälp har de förtroendevalda politikerna i nämnderna anställda tjänstepersoner. Tjänstepersonerna arbetar på förvaltningar som är knutna till de olika nämnderna. Det finns tolv nämnder och tio förvaltningar i kommunen.

Förvaltningarna utför tjänster och ger service inom till exempel för- och grundskola, social omsorg,  trafikplanering och kultur och fritid.

Bolag och kommunalförbund

Varbergs kommuns organisation består också av  hel- och delägda bolag och kommunalförbund som tillhandahåller allt från lägenheter till hamnverksamhet och återvinning.

Varbergs kommuns organisation Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Krisledningsnämnd Kommunstyrelse Förskole- och grundskolenämnd Byggnadsnämnd Hamn- och gatunämnd Kultur- och fritidsnämnd Miljö- och hälsoskyddsnämnd Servicenämnd Socialnämnd Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Överförmyndarnämnd Valnämnd Varbergs Stadshus AB Varbergs Bostads AB Varberg Energi AB Varbergs Fastighets AB Arena Varberg AB Hallands Hamnar AB Vatten och Mijö i Väst AB Räddningstjänsten Väst Förskole- och grundskoleförvaltningen Hamn- och gatuförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Kultur- och fritidsförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Serviceförvaltningen Socialförvaltningen Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Överförmyndarförvaltningen Kommunstyrelsens förvaltning
ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter