varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden är en av kommunens tio nämnder och har ansvar för kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsområdet, lantmäteri samt stadsbyggnadsfrågor. Nämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom området, ta initiativ och lägga fram förslag.

Byggnadsnämnden består av elva ledamöter och fem ersättare. Christian Persson (C) är ordförande och Tomas Johansson (S) är vice ordförande.

Vi ansvarar för

 • Bygglovsverksamheten
 • Tillsyn av byggnadsverksamheten
 • Fysiks planering utom översiktsplaner
 • Mätningsverksamhet
 • Kartframställning
 • Kommunal lantmäterimyndighet 

Byggnadsnämnden svarar för genomförande av det kommunala uppdraget inom nämndens ansvarsområde, handläggning av detaljplaner och har i övrigt skyldighet att fullgöra uppgifter från fullmäktige. Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt 1 kap 4 §, plan- och bygglagen (2010:900) utom handläggning av översiktplaner. 

Byggnadsnämnden beslutar också om:

 • Strandskyddsdispenser enligt 7 kap 18 b §, miljöbalken
 • Tillstånd för vindkraftsanläggning enligt 16 kap 4 §, miljöbalken
 • Antagande, ändringar eller upphävande av områdesbestämmelser 
       och detaljplaner enligt plan- och bygglagen
 • Planbesked enligt plan- och bygglagen
 • Tillstånd och tillsyn för skyltning enligt lag med särskilda
       bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
 • Fastställande av belägenhetsadress och lägenhetsnummer
       enligt lag om lägenhetsregister 

Nämnden är dessutom ansvarig för arbetsmiljön, den interna kontrollen och personuppgifter enligt dataskyddsförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (GDPR).

Övergripande mål och vision

Utifrån Varbergs kommuns vision har byggnadsnämnden brutit ner kommunfullmäktiges mål och strategiska inriktningar och formulerat mål och inriktningar för den egna verksamheten. 

 • Ökat ansvar för miljö och klimatet genom detaljplaner som bidrar till
       förtätning och effektiv mark och resursnyttjande. Nämnden
       bevakar vattenfrågor om havsnivån och dagvatten samt miljö-
       störningar som  buller och förorenad mark i planeringsprocessen.
 • Bättre företagsklimat för fler jobb genom god framförhållning på
       planlagd verksamhetsmark som underlättar nyetablering och
       möjlighet till tillväxt för verksamheter. Vi deltar aktivt i
       FöretagsLotsen för bättre kontakter med kommunen. Vi vill ge en
       god service och en effektiv ärendehantering.
 • Fler bostäder för ett attraktivare Varberg genom god planberedska
       och leverera enligt strategiska planens utbyggnadsordning.
 • Kommunens som attraktiv arbetsgivare genom god arbetsmiljö och
       ett gott ledarskap där våra medarbetare trivs och utvecklas.

 

ikon

Kontakta oss

Byggnadsnämnden

bn@varberg.se


Varberg direkt
0340-880 00

ikon

Självservice & blanketter