Sök

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden är en av kommunens tio nämnder och har ansvar för kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsområdet, lantmäteri samt stadsbyggnadsfrågor. Nämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom området, ta initiativ och lägga fram förslag.

Byggnadsnämnden består av elva ledamöter och fem ersättare. Christian Persson (C) är ordförande och Tomas Johansson (S) är vice ordförande.

Vi ansvarar för:

 • bygglovsverksamheten
 • tillsyn av byggnadsverksamheten
 • fysisk planering utom översiktsplaner
 • mätningsverksamhet
 • kartframställning
 • kommunal lantmäterimyndighet.

Byggnadsnämnden svarar för genomförande av det kommunala uppdraget inom nämndens ansvarsområde, handläggning av detaljplaner och har i övrigt skyldighet att fullgöra uppgifter från fullmäktige. Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt 1 kap 4 §, plan- och bygglagen (2010:900) utom handläggning av översiktplaner. 

Byggnadsnämnden beslutar också om:

 • strandskyddsdispenser enligt 7 kap 18 b §, miljöbalken
 • tillstånd för vindkraftsanläggning enligt 16 kap 4 §, miljöbalken
 • antagande, ändringar eller upphävande av områdesbestämmelser och detaljplaner enligt plan- och bygglagen
 • ålanbesked enligt plan- och bygglagen
 • tillstånd och tillsyn för skyltning enligt lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
 • fastställande av belägenhetsadress och lägenhetsnummer enligt lag om lägenhetsregister.

Nämnden är dessutom ansvarig för arbetsmiljön, den interna kontrollen och personuppgifter enligt dataskyddsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (GDPR).

Övergripande mål och vision

Utifrån Varbergs kommuns vision har byggnadsnämnden brutit ner kommunfullmäktiges mål och strategiska inriktningar och formulerat mål och inriktningar för den egna verksamheten. De fem målen för 2020-2023 är:

 • Alla ska få ett professionellt bemötande, tydliga besked och bästa möjliga vägledning utifrån sina förutsättningar och behov.
 • Vi ska värna om en god, varierad och hållbar gestaltning genom att tillämpa ett helhetstänkande kring planering och byggande.
 • I kontakten med näringslivet ska vi vara kreativa, lyhörda och lösningsorienterade.
 • Vi ska utveckla och underhålla samarbetsformer och teknik som bidrar till ett hållbart stads- och samhällsbyggande.
 • Vi ska ha ett ledarskap och medarbetarskap som främjar både individens och verksamhetens utveckling. 
ikon

Kontakta oss

Byggnadsnämnden

bn@varberg.se


Varberg direkt
0340-880 00

Självservice & blanketter