Sök

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden är en av Varbergs kommuns tio nämnder. I varje kommun ska det finnas en överförmyndarfunktion som har till uppgift att sköta tillsynen över gode män, förvaltare och förmyndare. Varbergs kommun har valt att ha ett samarbete med Falkenberg och från och med 1 januari 2015 är vi en gemensam nämnd. Nämnden är politiskt tillsatt och har sex ordinarie ledamöter och sex ersättare.

Lars Fagerström (L) är ordförande och Annah Zander (KD) är vice ordförande.

Vi ansvarar för

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Gemensamt för dessa ställföreträdare är att de företräder någon (en huvudman) som helt eller delvis saknar förmåga att själv tillvarata sina intressen och föra sin talan. Ställföreträdarskapen anordnas av domstol eller beslutas av överförmyndarnämnden.

Överförmyndarnämnden i Varberg/Falkenberg sammanträder en gång i månaden och behandlar då ärenden där ställföreträdaren företräder sin huvudman och där överförmyndarnämndens samtycke krävs för att se till att huvudmannen inte drabbas av orättvisa. Det kan till exempel röra sig om arvsskiften, fastighetsförsäljningar eller ekonomiska placeringar.

Överförmyndarnämndens praktiska arbete handläggs på överförmyndarförvaltningen. Du är välkommen att kontakta handläggarna där om du har frågor eller funderingar kring ställföreträdarskap.

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet. Överförmyndarnämndens verksamhet styrs av Föräldrabalken. Den som inte är nöjd med de beslut som fattas av överförmyndarnämnden kan överklaga besluten hos Tingsrätten.

ikon

Kontakta oss

Överfömyndarförvaltningen

Besöksadress:

Engelbrektsgatan 15

0340-880 00

ofm@varberg.se


Besökstid:

Måndag-fredag: kl. 10.00-12.00

Telefontid:

Måndag-onsdag: kl. 10.00-12.00

Torsdag: kl.13.00-15.00

Självservice & blanketter