Sök

Överförmyndarnämnden

I varje kommun ska det finnas en överförmyndarfunktion som har till uppgift att sköta tillsynen över gode män, förvaltare och förmyndare. Varbergs, Falkenbergs och Marks kommun har en gemensam överförmyndarnämnd.

Ansvarsområden

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Gemensamt för dessa ställföreträdare är att de företräder någon (en huvudman) som helt eller delvis saknar förmåga att själv tillvarata sina intressen och föra sin talan. Ställföreträdarskapen anordnas av domstol eller beslutas av överförmyndarnämnden.

Politiker i överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har sex ordinarie ledamöter och sex ersättare.

  • Ordförande, Lars Fagerström (L)
  • Vice ordförande, Annah Zander (KD)

I förtroendemannaregistret kan du se vilka varbergspolitiker som sitter i Varbergs, Falkenbergs och Marks överförmyndarnämnd Länk till annan webbplats.under mandatperioden 2022-2026.

Ansvarig förvaltning

Överförmyndarnämndens praktiska arbete handläggs på överförmyndarförvaltningen.

Nämndens arbete

Överförmyndarnämnden i Varberg, Falkenberg och Mark sammanträder en gång i månaden och behandlar då ärenden där ställföreträdaren företräder sin huvudman och där överförmyndarnämndens samtycke krävs för att se till att huvudmannen inte drabbas av orättvisa. Det kan till exempel röra sig om arvsskiften, fastighetsförsäljningar eller ekonomiska placeringar.

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet. Överförmyndarnämndens verksamhet styrs av Föräldrabalken. Den som inte är nöjd med de beslut som fattas av överförmyndarnämnden kan överklaga besluten hos Tingsrätten.

Överförmyndarnämndens protokoll

Överförmyndarförvaltningens mål

Överförmyndarnämnden har med utgångspunkt i Varbergs kommuns vision och kommunfullmäktiges fyra strategiska målinriktningar antagit följande mål:

  • Nämndens verksamhet ska präglas av hög tilltro, god service samt goda
    möjligheter till digital kontakt.
ikon

Kontakta oss

Överfömyndarförvaltningen

Besöksadress: Engelbrektsgatan 15

Telefon: 0340-880 00 (via kontaktcenter)

E-post: ofm@varberg.se


Besökstid:

Måndag-fredag: kl. 10.00-12.00

Telefontid:

Måndag-onsdag: kl. 10.00-12.00

Torsdag: kl.13.00-15.00

Självservice & blanketter