Sök

Rådgivande organ

Varbergs kommun har tre rådgivande organ knutna till sig. Det är Kommunala tillgänglighetsrådet, kommunala pensionärsrådet och folkhälso- och trygghetsrådet.

Det kommunala tillgänglighetsrådet och kommunala pensionärsrådet är till för att ge funktionshindrade och äldre möjlighet till inflytande över frågor som särskilt berör dem. Folkhälso- och trygghetsrådet är en samverkansgrupp kring frågor som rör folkhälsa samt trygghetsfrämjande och brottsförebyggande verksamhet.

I föreningsregistret finner du en överblick över kommunens registrerade föreningar med kontaktuppgifter och länkar till eventuella webplatser.

Kommunala tillgänglighetsrådet

Kommunala tillgänglighetsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan handi­kapp­organisationerna och kommunen.

Guiden "Bemötandeguide" Pdf, 636.6 kB, öppnas i nytt fönster., ger en vägledning i möte med personer med olika funktionsnedsättningar. Guiden har tagits fram i samverkan med det kommunala tillgänglighetsrådet. Frågorna som tas upp i tillgänglighetsrådet ska vara av övergripande karaktär. Rådet sammanträder cirka fyra gånger per år.

Kommunala tillgänglighetsrådet består av 9 ledamöter och 5 ersättare. Ledamöterna är representanter från socialnämnden, kommunstyrelsen och handikapporganisationer som tillhör en rikssammanslutning.

Till tillgänglighetsrådet finns en referensgrupp Pdf, 112.3 kB, öppnas i nytt fönster. med representanter från samtliga handikapporganisationer i kommunen.

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd, samverkan och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.  Varbergs kommun ska informera rådet om planer och förändringar som berör pensionärerna och ta tillvara rådets synpunkter och förslag. På så sätt har rådets representanter möjlighet att arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten som berör äldres möjligheter till god livskvalitet. Frågorna som tas upp i pensionärsrådet ska vara av övergripande karaktär. Rådet sammanträder cirka fyra gånger per år.

Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden och består av 11 ordinarie ledamöter och 11 suppleanter. Ledamöterna är representanter från socialnämnden, kommunstyrelsen och de pensionärsorganisationer som tillhör en rikssammanslutning.

Folkhälso- och trygghetsrådet

Folkhälso- och trygghetsrådet är en samverkansgrupp kring frågor som rör folkhälsa samt trygghetsfrämjande och brottsförebyggande verksamhet i Varberg. Rådet sammanträder cirka fyra gånger per år.

I rådet ingår ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, hamn- och gatunämnden och Varbergsnämnden samt närpolischefen i Varberg och en representant från kommunalförbundet Räddningstjänst Väst. Tjänstemän från motsvarande förvaltningar medverkar också vid rådets sammanträden.

Folkhälso- och trygghetsrådets viktigaste arbetsuppgifter är att följa utvecklingen inom folkhälso- och trygghetsområdet i kommunen och hålla sig informerade om insatser på området. Att genomföra gemensamma insatser samt att följa upp och utvärdera resultat av dem är också en av rådets uppgifter.

ikon

Kontakta oss

Kommunala tillgänglighetsrådet

Lisbeth Klingvall

Nämndsekreterare

0340-883 41

lisbeth.klingvall@varberg.se

Kommunala pensionärsrådet

Lisbeth Klingvall

Nämndsekreterare

0340-883 41

lisbeth.klingvall@varberg.se

Folkhälso- och trygghetsrådet

Daniella Norrgård

Folkhälsoutvecklare

0340-880 00

ks@varberg.se

Självservice & blanketter