Sök

Rådgivande organ

Varbergs kommun har tre rådgivande organ knutna till sig. Det är Kommunala handikapprådet, kommunala pensionärsrådet och folkhälso- och trygghetsrådet.

Det kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet är till för att ge äldre och funktionshindrade möjlighet till inflytande över frågor som särskilt berör dem. Folkhälso- och trygghetsrådet är en samverkansgrupp kring frågor som rör folkhälsa samt trygghetsfrämjande och brottsförebyggande verksamhet.

Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan handi­kapp­organisationerna och kommunen.

Handikappolicyn "Samverkan, bemötan­de och tillgänglighet", som antogs av kommunfullmäktige i maj 2003, är en viktig grund för handikapprådets arbete. Frågorna som tas upp i handikapprådet ska vara av övergripande karaktär. Rådet sammanträder cirka fyra gånger per år.

Kommunala handikapprådet består av 9 ledamöter och 5 ersättare. Ledamöterna är representanter från socialnämnden, kommunstyrelsen och handikapporganisationer som tillhör en rikssammanslutning.

Till handikapprådet finns en referensgruppPDF (pdf, 87.3 kB) med representanter från samtliga handikapporganisationer i kommunen.

I föreningsregistret finner du en överblick över kommunens registrerade föreningar med kontaktuppgifter och länkar till eventuella webplatser:

Till föreningsregistret

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd, samverkan och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.  Varbergs kommun ska informera rådet om planer och förändringar som berör pensionärerna och ta tillvara rådets synpunkter och förslag. På så sätt har rådets representanter möjlighet att arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten som berör äldres möjligheter till god livskvalitet. Frågorna som tas upp i handikapprådet ska vara av övergripande karaktär. Rådet sammanträder cirka fyra gånger per år.

Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden och består av 11 ordinarie ledamöter och 11 suppleanter. Ledamöterna är representanter från socialnämnden, kommunstyrelsen och de pensionärsorganisationer som tillhör en rikssammanslutning.


I föreningsregistret finner du en överblick över kommunens registrerade föreningar med kontaktuppgifter och länkar till eventuella webplatser:

Till föreningsregistret

Folkhälso- och trygghetsrådet

Folkhälso- och trygghetsrådet är en samverkansgrupp kring frågor som rör folkhälsa samt trygghetsfrämjande och brottsförebyggande verksamhet i Varberg. Rådet sammanträder cirka fyra gånger per år.

I rådet ingår ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, hamn- och gatunämnden och Varbergsnämnden samt närpolischefen i Varberg och en representant från kommunalförbundet Räddningstjänst Väst. Tjänstemän från motsvarande förvaltningar medverkar också vid rådets sammanträden.

Folkhälso- och trygghetsrådets viktigaste arbetsuppgifter är att följa utvecklingen inom folkhälso- och trygghetsområdet i kommunen och hålla sig informerade om insatser på området. Att genomföra gemensamma insatser samt att följa upp och utvärdera resultat av dem är också en av rådets uppgifter.

ikon

Kontakta oss

Kommunala handikapprådet

Sara Stråfors

Administrativ handläggare

0340-885 61

sara.strafors@varberg.se

Kommunala pensionärsrådet

Sara Stråfors

Administrativ handläggare

0340-885 61

sara.strafors@varberg.se

Folkhälso- och trygghetsrådet

0340-880 00

ks@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter