varningsikon

2023-06-02

Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

Läs mer om Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Sök

Så fungerar kommunen

Varbergs kommun ansvarar för mycket av den samhällsservice som finns i kommunen. Exempel på ansvarsområden är barnomsorg och renhållning.

Kommunen ger också tillstånd som bygglov samt arbetar med gator och trafik. Kommunen arbetar även aktivt med turism, kultur och nyföretagande.

Kommunens organisation

Den kommunala organisationen i Varberg är politiskt styrd och indelad i olika nämnder som har ansvar för olika områden. Till sin hjälp har de förtroendevalda politikerna i nämnderna anställda tjänstemän. Tjänstemännen arbetar på förvaltningar som är knutna till de olika nämnderna.

Kommunfullmäktige

Högst upp i organisationen finns kommunfullmäktige som är ansvarig för att sätta ramar och riktlinjer för kommunen och besluta i de viktigaste frågorna. Kommunfullmäktige utser en kommunstyrelse som leder och samordnar verksamheten och verkställer uppdrag från  kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser även kommunalråd. I Varbergs kommun finns två kommunalråd som företräder den politiska majoriteten och politiska oppositionen.

Vart fjärde år väljer kommunens folkbokförda och röstberättigade invånare ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige i Varbergs kommun har 61 ledamöter från 9 politiska partier mandatperioden 2022-2026.

Nämnder och förvaltningar

Utöver kommunfullmäktige finns det elva nämnder och tio förvaltningar. Det är kommunfullmäktige som beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter som ansvarar för de olika nämnderna. I varje kommun måste det dock finnas en valnämnd, överförmyndarnämnd och krisledningsnämnd. De politiska nämnderna har ansvar för var sitt område och fattar beslut som rör områdets verksamhet. Förvaltningarna sköter den dagliga verksamheten och utför de uppdrag som nämnderna beslutar om.

Utskott för beredning

I stort sett varje nämnd i Varbergs kommun har ett eller flera utskott som bereder ärenden åt nämnden. Det betyder att ärenden ska passera utskottet för ställningstagande innan beslut tas i nämnden. Ett utskott är en instans med en mindre samling ledamöter som förbereder ärenden som ska till nämnden. En nämnd kan även delegera beslut till utskotten, det vill säga ge utskottet mandat att besluta i ärenden för nämndens räkning.

Kommundirektör

I Varbergs kommun är Carl Bartler kommundirektör. Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteman och har det övergripande ansvaret för kommunens förvaltningar och bolag.

Bolag och kommunalförbund

Dessutom finns det kommunala bolag och ett kommunalförbund där bolagsstyrelser respektive direktion beslutas av kommunfullmäktige.

Bolagen och kommunalförbundet har ansvar för till exempel vattenförsörjning, hamnverksamheten, bostäder och räddningstjänst.

Kommunrevisionen

För att säkerhetsställa att Varbergs kommun sköter sin ålagda verksamhet på ett korrekt sätt utser kommunfullmäktige revisorer. Revisorerna granskar hela den kommunala verksamheten oavsett i vilken form den bedrivs och ser till att de krav som finns följs.

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

Självservice & blanketter